KotwicaRegulamin oraz Warunki Korzystania z Portalu 


Regulamin Karty Podarunkowej

Regulamin korzystania z portalu Flex-e-card oraz zakupu kart w sklepie internetowym


KotwicaRegulamin Karty Podarunkowej

  I.  Postanowienia ogólne i Definicje

1.1.Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady wydawania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej MasterCard dostarczanej przez firmę Flex-e-vouchers.

1.2.Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Karta Podarunkowa („Karta”) – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w centrum handlowym, dla którego został wydany, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Wydawca - Wirecard Card Solution będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do  ewidencji pod numerem 07875693 z siedzibą w Wielkiej Brytanii przy 3-5 Hood Street, Grainger Chambers, NE1 6JQ, Newcastle upon Tyne. Nadzór nad działalnością banku sprawuje Urząd Regulacji Rynków Finansowych (ang. Financial Conduct Authority (FCA) ) na podstawie Regulacji o Pieniądzu Elektronicznym z 2011 r. dotyczących wydawania pieniądza elektronicznego. Numer rejestru 900051.

Administrator - Flex-e-vouchers Limited będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do  ewidencji pod numerem 03983439 z siedzibą przy 28 West Street, LU6 1TA, Dunstable Bedfordshire. Flex-e-vouchers Limited obsługuje program Kart Podarunkowych w centrach handlowych na podstawie licencji Wydawcy Karty oraz, wraz z Global Processing Services FZ LLC (z siedzibą w Office 3214, Al Shatha Tower, Dubaj, Internet City, PO Box 502677, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie), dostarcza systemy technologiczne.

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie karty przedpłaconej MasterCard poprzez jej zakup lub została mu ona przekazana przez Nabywcę.

Akceptant – podmiot, który przyjmuje płatność przy użyciu Karty Podarunkowej i wyraża zgodę na ten sposób zapłaty za towary i/lub usługi.

Oświadczenie – deklaracja określająca cel wykorzystania danych osobowych Nabywcy o ile jest osobą fizyczną. Przed wydaniem Karty Podarunkowej, Nabywca winien złożyć swój podpis na Oświadczeniu co oznacza  udzielenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Administratorowi oraz akceptację warunków Regulaminu.

W przypadku osób prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale wyposażonych w zdolność prawną i/ zdolność do czynności prawnych podpis stanowiący potwierdzenie warunków Regulaminu jest składany przez osobę/podmiot uprawniony do reprezentacji danej jednostki organizacyjnej bądź osoby prawnej.

Paragon – niefiskalny dokument, będący potwierdzeniem zapłaty za zasilenie Karty Podarunkowej.

Informacja o Karcie – zaświadczenie, zawierające szczegółowe informacje o Karcie Podarunkowej tj.  okres ważności Karty, kwoty zdeponowane na Karcie oraz kod aktywacyjny w przypadku kart wydanych z „Opóźnioną aktywacją”.  

Opóźniona Aktywacja – sposób wydawania Karty Podarunkowej, w którym Karta jest zasilona określoną kwotą pieniędzy ale jest nieaktywna. Nabywca lub Posiadacz może aktywować Kartę poprzez Kod Aktywacyjny w punkcie informacji centrum handlowego, poprzez infolinię lub online.

Kod Aktywacyjny – 6-cyfrowy ciąg znaków służący do aktywacji Karty w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną aktywacją” oraz zakupionych przez Internet.

Transakcja łączona – transakcja zapłaty za towar lub usługi, przy wykorzystaniu kilku form płatności.

Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w centrum handlowym.

  II. Zakup Karty Podarunkowej

2.1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe w punkcie informacji centrum handlowego lub/i na stronie internetowej www.flex-e-card.pl lub/i na stronie internetowej Centrum Handlowego.

2.2. Administrator zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w centrum handlowym, dla którego została wydana. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Administratorowi środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w oznaczonym terminie ważności Karty. 

2.3. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacana za pomocą gotówki*, karty płatniczej lub przelewu. W przypadku płatności przelewem Nabywca zobowiązany jest do dokonania przelewu na wskazany przez Administratora rachunek bankowy a Karty Podarunkowe zostaną wydane Nabywcy najpóźniej następnego dnia po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

* W niektórych centrach handlowych, patność gotówką jest niemożliwa. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać w punkcie informacji poszczególnych centrów handlowych oraz kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

2.4. Maksymalna wartość zasilenia w przypadku kart zakupionych w centrum handlowym to 4000 PLN a minimalna to 30 PLN.

2.5.  Maksymalna wartość zasilenia w przypadku kart zakupionych przez Internet to 1000 PLN a minimalna to 50 PLN.

2.6. Karta Podarunkowa zakupiona w centrum handlowym zostanie aktywowana najpóźniej w ciągu 30 minut od jej zakupu. W przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”, Karty są aktywowane za pomocą kodu aktywacyjnego przez Posiadacza w dowolnym czasie, nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu i są aktywne w ciągu 30 minut od aktywacji. 

2.7 Karta Podarunkowa zakupiona przez Internet jest aktywowana za pomocą kodu aktywacyjnego, który zostanie wysłany na adres email podany podczas zakupu Karty i aktywowana najpóźniej w ciągu 30 minut od jej aktywacji. 

2.8. Wraz z Kartą Nabywca otrzyma:

-  Paragon;

- Informacje o Karcie;

2.9. Saldo dostępnych środków na Karcie Podarunkowej nie może być zwiększone poprzez ponowne jej zasilenie. Po wykorzystaniu dostępnego limitu kwotowego Kartę Podarunkową należy zniszczyć.

2.10. Przed wydaniem Karty Podarunkowej Nabywca o ile jest osobą fizyczną jest zobowiązany podać swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oraz podpisać Oświadczenie. Administrator zastrzega prawo weryfikacji podanych danych osobowych Nabywcy o ile jest on osobą fizyczną z danymi znajdującymi się w dowodzie tożsamości.

W przypadku osób prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale wyposażonych w zdolność prawną i/ zdolność do czynności prawnych należy wskazać dane indywidualizujące daną osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną w sposób określony właściwymi przepisami prawa.

2.11. Niewyrażenie zgody na podanie danych osobowych lub okazanie dowodu tożsamości skutkuje odmówieniem wydania Karty Podarunkowej.

2.12. Nabywca, o ile jest osobą fizyczną, zakupujący Karty w centrum handlowym zobowiązany jest do**:

  • okazania dowodu tożsamości jeśli kwota transakcji przy zakupie Kart Podarunkowych:

- w przypadku płatności gotówką  - przekracza 500 PLN

- w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem – przekracza 2000 PLN  

  • okazania dowodu tożsamości w celu pobrania przez kasjera numeru dowodu tożsamości jeśli kwota transakcji przy zakupie Kart Podarunkowych:

- w przypadku płatności gotówką – przekracza 2000 PLN*

- w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem– przekracza 4000 PLN.*

** W przypadku CH Manufaktura i CH Złote Tarasy Nabywca, o ile jest osobą fizyczną, zakupujący Karty w centrum handlowym zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu pobrania przez kasjera numeru dowodu tożsamości jeśli kwota transakcji przy zakupie Kart Podarunkowych w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem przekracza 1000 PLN.

2.13. Nabycie Karty Podarunkowej przez osobę z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych wymaga zgody przedstawiciela ustawowego.

2.14. W przypadku Kart Podarunkowych zakupionych przez Internet, Administrator ma prawo do przeprowadzenia elektronicznej weryfikacji tożsamości/danych Nabywcy w celu przeciwdziałania oszustwom finansowym. W niektórych przypadkach, Nabywca może zostać poinformowany o konieczności  przesłania kopii dowodu tożsamości, np. paszportu lub dowodu osobistego. Nieprzekazanie wymaganych dokumentów może skutkować anulacją transakcji i zwrotem dokonanej płatności. Dokumenty i dane osobowe będą chronione zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym Regulaminie i zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji tożsamości. Dokumenty i dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte z bazy danych po określonym czasie.

  III. Użytkowanie Karty Podarunkowej

3.1. Kartą Podarunkową można posługiwać się w celu zapłaty za towary i usługi wyłącznie u najemców centrum handlowego, dla którego została wydana Karta akceptujących płatności MasterCard.

3.2.Przy użyciu Karty Podarunkowej nie można dokonywać wypłat gotówki z bankomatu lub zapłaty za towary lub usługi świadczone za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, Internetu ani innych transakcji, przy których Posiadacz nie jest obecny.

3.3. Środki gromadzone na Karcie nie podlegają oprocentowaniu.

3.4. Karta jest nieimienna i może być przekazana drugiej osobie, która staje się jej Posiadaczem.

3.5. Posiadacz jest upoważniony do dokonywania transakcji na Karcie do wysokości aktualnego salda dostępnych środków. Wydawca ani Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji płatności Kartą przez Akceptanta z powodu zbyt niskiego salda dostępnych środków na Karcie.

3.6. Przy realizacji Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3.7. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Posiadacz zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej. Posiadacz winien przy tym poinformować Akceptanta o aktualnym saldzie na Karcie.  Wydawca ani Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji płatności Kartą przez Akceptanta z powodu braku dostępności tego typu sposobu płatności.

3.8. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w centrum handlowym, dla którego została wydana Karta. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do dnia obowiązującego jako termin ważności Karty Podarunkowej.

3.9. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu daty ważności Karty Podarunkowej. Wartość dokonanej transakcji zostanie przekazana Akceptantowi.

3.10. Transakcja dokonywana u Akceptanta jest autoryzowana przez Posiadacza poprzez złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji.

3.11. Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się poprzez podanie kodu PIN ani zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego.   

3.12. Transakcje dokonane są w walucie kraju, w którym są realizowane. W przypadku gdy Akceptant umożliwia dokonanie transakcji w innej walucie, Posiadacz Karty autoryzując transakcję, wyraża zgodę na zastosowanie przez Akceptanta dodatkowej opłaty lub kursu walutowego. Mastercard International przelicza kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż złoty, na walutę rozliczeniową Karty po kursie Mastercard International.

3.13. Termin ważności Karty Podarunkowej oraz saldo dostępnych środków można sprawdzić w następujący sposób:

a) dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);

b) odwiedzając stronę internetową centrum handlowego, w którym Karta została zakupiona;

c) odwiedzając stronę internetową Administratora programu Kart Podarunkowych www.flex-e-card.pl;

d) w punkcie informacji w centrum handlowym, w którym Karta została zakupiona.

3.14. Po upływie 12 miesięcy od zakupu, Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. 5.2.

3.15. Posiadacz ma prawo połączyć środki znajdujące się na kilku Kartach Podarunkowych, których termin ważności jeszcze nie upłynął, w punkcie informacji centrum handlowego. Informacje o opłatach za połączenie środków na Kartach obowiązują zgodnie z Tabelą Opłat w pkt. X.

3.16. Posiadacz ma prawo dokonania zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, jeżeli polityka zwrotów danego Akceptanta na to pozwala. 

  IV. Utrata lub uszkodzenie Karty

4.1. Wydawca ani Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po stronie Wydawcy i/lub Administratora.

4.2. Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku:

- utraty Karty;

- kradzieży Karty;

- podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty;

- zniszczenia Karty.

4.3. Zastrzeżenie Karty jest dokonywane przez Posiadacza telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

4.4. Posiadacz Karty jest zobowiązany podać numer Karty, który widnieje na Informacji o Karcie w celu dokonania jej zastrzeżenia. Jeżeli Posiadacz nie jest w stanie podać numeru Karty lub żadnych innych dodatkowych informacji takich jak: dane Nabywcy, data zakupu Karty (co będzie skutkowało niemożliwością odnalezienia Karty w systemie Administratora), Karta nie zostanie zastrzeżona.   

4.5. Zastrzeżenie Karty jest równoznaczne ze zgłoszeniem prośby o wydanie Karty zastępczej.

4.6. Karta zastępcza zostanie wydana w punkcie informacji centrum handlowego, w którym została zakupiona Karta. Karta zastępcza zostanie zasilona kwotą dostępną na Karcie w chwili jej zastrzeżenia, od której zostanie potrącona opłata w wysokości 20 zł wg Tabeli Opłat w pkt. X.

4.7. Po zastrzeżeniu Karty nie ma możliwości dokonywania transakcji przy jej użyciu.

4.8. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć.

  V. Wygaśnięcie ważności Karty Podarunkowej

5.1. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia zakupu lub od dnia jej aktywacji w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”. Po tym czasie, Posiadacz traci prawo do użytkowania Karty, a środki na niej pozostałe przepadają. 

5.2. Posiadacz ma prawo do wznowienia wygasłych środków na Karcie w ciągu 90 dni, licząc od dnia utraty jej ważności.

5.3. Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Podarunkowej wraz z pozostającymi na niej środkami pod warunkiem dokonania zgłoszenia, w następujący sposób:

- składając uzasadniony wniosek  bezpośrednio w punkcie informacji centrum handlowego, z którego zakupiono Kartę.

- wysyłając uzasadniony wniosek na adres email : karta@flex-e-card.pl

- telefonując pod numer Biura Obsługi Klienta.

5.4. Pisemne prośby o wznowienie środków są rozpatrywane przez Administratora w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Posiadacz otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób w jaki dokonał zgłoszenia.

5.5. Jeśli wniosek o wznowienie Karty zostanie rozpatrzony pozytywnie, Posiadacz będzie mógł korzystać z dotychczasowej Karty przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia. 

5.6. Opłata za wznowienie środków na Karcie wynosi 20 zł. wg Tabeli Opłat w pkt. X. Opłata zostanie potrącona od kwoty środków wznowionych na Karcie. 

  VI. Wykup środków z Karty Podarunkowej

6.1. Wykup środków z Karty Podarunkowej jest możliwy do zrealizowania wyłącznie przez Nabywcę i wyłącznie po spełnieniu warunków:

- Nabywca przedstawi dowód zakupu w formie Paragonu;

- nie upłynął okres 14 dni od daty zakupu Karty;

- Nabywca posiada Kartę Podarunkową w chwili realizacji wykupu i zwróci ją do punktu informacji centrum handlowego, w którym została ona zakupiona.

- Karta Podarunkowa jest niepodpisana;

- saldo dostępnych środków jest równe saldzie zasilonego na Karcie w dniu jej zakupu;

- Nabywca przedstawi kartę płatniczą o tym samym numerze co karta płatnicza, którą dokonano transakcji za zasilenie Karty Podarunkowej, w przypadku gdy zasilenie Karty Podarunkowej zostało dokonane kartą płatniczą.

6.2. Nabywca jest uprawniony do wykupu środków z Karty Podarunkowej w przypadku nie spełnienia warunków opisanych w pkt. 6.1. po uiszczeniu opłaty 40 PLN zgodnie z Tabelą Opłat  w pkt. X. Opłata może być potrącona od kwoty środków na Karcie.

6.3. Posiadacz Karty nie jest uprawniony do wykupu środków z Karty Podarunkowej.

6.4. Zwrot środków zostanie zrealizowany w takiej samej formie, w jakiej zasilono Kartę Podarunkową.

6.5. Wykup środków z Karty jest realizowany w punkcie informacji centrum handlowego, w którym została zakupiona Karta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

  VII. Ochrona Danych Osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Administrator programu Flex-e-vouchers. Nadzór nad prawidłową ochroną danych przez Flex-e-vouchers sprawuje Information Commissioner będący brytyjskim organem zajmującym się ochroną danych osobowych.

7.2. Administrator Programu Kart Podarunkowych pobiera dane osobowe Nabywcy Karty w zakresie i  celu niezbędnym do wykonywania czynności bankowych koniecznych do obsługi Karty przedpłaconej MasterCard oraz zapobiegania oszustwom finansowym oraz „praniu brudnych pieniędzy”. Administrator udostępnia dane osobowe Wydawcy Karty.

7.3. Administrator Programu Kart Podarunkowych nie używa danych osobowych do celów marketingowych.

7.4. Dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach przez określony czas, a następnie z nich usuwane zgodnie z wymogami organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

7.5. Nabywcy przysługuje prawo do:  

- dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.                           

  VIII. Odpowiedzialność i obowiązki

8.1. Wraz z Kartą Nabywca jest zobowiązany do przekazania Posiadaczowi Karty:

- Informacji o Karcie;

8.2. Posiadacz Karty jest zobowiązany do:

-  przestrzegania Regulaminu użytkowania Karty;

- zabezpieczenia Karty przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem lub przywłaszczeniem przez inne osoby;

- niezwłocznego zastrzeżenia Karty gdy zachodzi taka konieczność (wg pkt. 4.2.);

- sprawdzenia zgodności szczegółów transakcji przed dokonaniem jej autoryzacji.

8.3. Posiadacz Karty ponosi pełną odpowiedzialność za:

- autoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej;  

- nieautoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia w przypadku gdy Posiadacz Karty doprowadził do nich umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków określonych w Regulaminie.

8.4. Posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia maksymalnie do kwoty 200 zł. Nie dotyczy to transakcji, których Posiadacz Karty dokonał umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków określonych w Regulaminie.

  IX. Reklamacje

9.1. Posiadacz Karty ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty, uszkodzenia mechanicznego lub innego uszkodzenia uniemożliwiającego użytkowanie Karty,  powstałych przed jej zakupem przez Nabywcę. Reklamacji dokonuje się poprzez złożenie pisemnej reklamacji w punkcie informacji centrum handlowego w którym została zakupiona Karta.  

9.2. Do reklamacji należy załączyć dokumenty uzasadniające reklamację.    

9.3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Administratora Programu w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Posiadacz Karty. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.

9.4. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Posiadacz jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator wyda Posiadaczowi nową Kartę Podarunkowa zasilona kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej, w chwili jej oddania Administratorowi. Okres ważności Karty Podarunkowej będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Katy Podarunkowej. 

X.  Tabela Opłat

Zakres opłat:

Opłata:

Opłata za wydanie Karty Podarunkowej.

BRAK

Opłata za wznowienie środków na Karcie Podarunkowej

20 zł.

Opłata za wydanie Karty Zastępczej 

20 zł.

Opłata za wykup środków Karty Podarunkowej 40 zł.
Opłata za połączenie środków z kilku Kart Podarunkowych

5 zł. za połączenie środków z pierwszej Karty

1 zł. za połączenie środków z                               drugiej Karty i z każdej  kolejnej Karty


  XI.  Postanowienia Końcowe

11.1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

11.2. Karta Podarunkowa jest zwolniona z dyrektywy w sprawie usług płatniczych  (Payment Services Directive) oraz pieniądza elektronicznego (E-money Directive).

11.3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

11.4. Regulamin obowiązuje dla Kart Podarunkowych wydanych po 1 lipca 2015.

11.5. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Posiadacz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

11.6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.7. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Centrum Handlowego, w którym została zakupiona Karta Podarunkowa z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

11.8. Administrator zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia Karty w przypadku:

- naruszenia przez Posiadacza postanowień niniejszego Regulaminu;

- wystąpienia przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty.

11.9. Administrator i Posiadacz Karty będą starali się rozwiązywać wszelkie spory na mocy porozumienia między Stronami. Spory, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza Karty Podarunkowej.  


KotwicaRegulamin korzystania z portalu Flex-e-card oraz zakupu kart w sklepie internetowym


Kim jesteśmy?
Właścicielem i administratorem portalu Flex-e-card dostępnego pod adresem www.flex-e-card.pl jest Flex-e-vouchers Limited z siedzibą przy 13 Telfords Yard, 6-8 The Highway, Wapping, London, E1W 2BS.

Kontakt

Kontakt z Administratorem portalu jest możliwy w następujący sposób:
Mailowo: karta@flex-e-card.pl
Telefonicznie, pod numerem: +48 22 490 69 23
Za pośrednictwem formularza na stronie www.flex-e-card.pl
Pisząc na adres: Flex-e-vouchers Limited. 13 Telfords Yard, 6-8 The Highway, Wapping, London, E1W 2BS

Do czego służy portal Flex-e-card

Portal Flex-e-card umożliwia wyszukiwanie i zamawianie Kart Podarunkowych, a także innych produktów. Pozwala także na sprawdzanie sald i pobieranie wyciągów z Kart Podarunkowych zamówionych za pośrednictwem portalu lub zakupionych bezpośrednio u naszych klientów.

Flex-e-card nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani straty pośrednie i bezpośrednie, następcze ani żadne inne, wynikające z posługiwania się Kartami Podarunkowymi ani żadnymi innymi zamówionymi u nas produktami. Ponadto Flex-e-card nie udziela gwarancji na towary i usługi zakupione za pośrednictwem Kart Podarunkowych w sklepach sieciowych i u innych sprzedawców, ani też nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem ani żaden inny aspekt towarów lub usług nabytych za pośrednictwem Karty Podarunkowej zamówionej poprzez portal Flex-e-card.

Zastrzeżenie

Niniejszy Regulamin określa warunki dostępu i korzystania z portalu Flex-e-card. Wejście na portal, korzystanie z jego wyszukiwarki i innych funkcjonalności jest tożsame z przyjęciem tych warunków bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Flex-e-card dołoży starań, aby informacje zamieszczane na portalu były dokładne. Niemniej, Flex-e-card nie udziela żadnych gwarancji ani żadnych innych zapewnień co do treści zamieszczanych na portalu, w tym gwarancji domniemanych i innych dotyczących przydatności czy adekwatności zarówno tych treści, jak i systemów wykorzystywanych do obsługi portalu i procedur stosowanych do realizacji zamówień i płatności. Flex-e-card nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i bezpośrednie, następcze ani żadne inne wynikające z przeszukiwania i korzystania z portalu ani informacji udostępnianych czy pozyskiwanych za pośrednictwem portalu ani też z oświadczeń, pominięć ani nieścisłości w treści i/lub grafice zamieszczonej na portalu.

Flex-e-card dołoży starań, aby portal był wolny od danych i wirusów niebezpiecznych dla sprzętu, oprogramowania i własności Użytkownika. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie, następcze i inne wynikające z uzyskiwania dostępu do portalu, przeszukiwania go, korzystania z niego i pobierania zawartych na nim treści.

Portal Flex-e-card jest domeną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, przeznaczoną do użytku osób fizycznych i innych podmiotów. Administrator i Posiadacz Karty będą starali się rozwiązywać wszelkie spory na mocy porozumienia między Stronami. Spory, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza Karty Podarunkowej. Flex-e-card nie gwarantuje przydatności i adekwatności portalu i jego treści dla Użytkowników z innych obszarów geograficznych. Użytkownicy z innych obszarów geograficznych uzyskują dostęp do portalu i korzystają z portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Są oni także odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

Niniejszy Regulamin nie ma wpływu na ustawowe uprawnienia Użytkownika. Więcej informacji na temat tych uprawnień uzyskać można w lokalnych urzędach ochrony konsumenta, departamentach inspekcji handlowej lub biurach informacji obywatelskiej.

Prawa autorskie, znaki towarowe i własność intelektualna

Użytkownicy mogą korzystać z portalu, przeszukiwać go i drukować zawarte na nim treści wyłącznie dla własnych, niekomercyjnych celów, zgodnie z przeznaczeniem portalu, określonym w niniejszym Regulaminie. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, powielania i sprzedaży treści i/lub innych materiałów zamieszczanych na portalu w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu.

Kody oprogramowania, koncepty, wzory, marki, logotypy, grafika i cała treść tekstowa umieszczona na portalu stanowi własność Flex-e-card i/lub innych przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych reprezentowanych na portalu. Ani Flex-e-card ani inni przedsiębiorcy, osoby fizyczne i prawne reprezentowane na portalu nie udzielają osobom trzecim zgody ani licencji na wykorzystywanie lub powielanie treści portalu, w tym kodów oprogramowania, konceptów, wzorów, marek, logotypów, grafiki ani całości treści tekstowej bez uprzedniej pisemnej zgody Flex-e-card i/lub innych przedsiębiorców i osób reprezentowanych na portalu, posiadających tytuł własności lub prawa do korzystania z przedmiotów Własności Intelektualnej.

Regulamin Kart Podarunkowych

Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także z odrębnymi Regulaminami wydawania i korzystania z określonych Kart Podarunkowych i innych zamawianych u nas produktów przed złożeniem zamówienia. Użytkownik powinien upewnić się przed złożeniem zamówienia i rozpoczęciem korzystania z Kart Podarunkowych zamówionych za pośrednictwem Flex-e-card, czy odpowiadają mu warunki danego Regulaminu.

Zmiany w Regulaminie

Flex-e-card zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, Flex-e-card odpowiednio zaktualizuje także treść portalu z natychmiastowym skutkiem. Wprowadzone zmiany będą mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do funkcjonalności i zamówień złożonych już po aktualizacji, tzn. nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.

Flex-e-card dołoży starań, aby zapewnić aktualność Regulaminu wydawania i korzystania z Kart Podarunkowych i innych produktów reklamowanych na portalu. Przed złożeniem zamówienia i rozpoczęciem korzystania z produktów Użytkownik powinien jednak upewnić się u Wydawcy, czy odpowiada mu treść Regulaminu i/lub ograniczeń mających zastosowanie w odniesieniu do określonych produktów.

Składanie i potwierdzanie zamówień

Składanie zamówień odbywa się poprzez wybranie odpowiednich produktów i przejście na stronę zamówienia. Nabywca podaje dane umożliwiające realizację zamówienia, a następnie dokonuje płatności. Jeśli Nabywca dysponuje kodami promocyjnymi, uprawniającymi go do rabatu na określone produkty, powinien wprowadzić te kody przed podaniem danych do płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu otrzymania należności.

Po realizacji zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem. Wiadomość przesłana do Użytkownika zawiera szczegółowe dane dotyczące zamówionych produktów, wybranej formy dostawy, dane zamawiającego oraz określenie sposobu płatności. Nabywca powinien dokładnie sprawdzić wszystkie informacje zawarte w e-mailu i poinformować nas o zauważonych błędach i nieścisłościach, a także zgłosić ewentualne pytania. W razie potrzeby w sprawach zamówienia Administrator może skontaktować się z Nabywcą mailowo lub telefonicznie.

Flex-e-card może w określonych przypadkach odmówić realizacji zamówienia. Administrator skontaktuje się wówczas z Użytkownikiem, w celu wyjaśnienia przeszkód uniemożliwiających realizację zamówienia. Możliwa jest również sytuacja, w której zamówienie zostaje odrzucone na etapie zakupu lub płatności. Użytkownik, który złożył zamówienie, a nie otrzymał potwierdzenia, powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem portalu.

Flex-e-card dokłada starań, aby produkty reklamowane na stronie były dostępne w sprzedaży, jednak nie gwarantuje takiej dostępności. Jeśli zamówione przez Użytkownika produkty mają być niedostępne tymczasowo lub bezterminowo, Administrator poinformuje o tym Nabywcę mailowo lub telefonicznie. Flex-e-card nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, następcze i inne wynikłe z niedostępności produktów reklamowanych na portalu.

Nabywca, który życzy sobie otrzymać fakturę, powinien zaznaczyć odpowiednie pole na stronie zamówienia. W takim przypadku faktura zostanie wysyłana mailem wraz z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku nieotrzymania zamówionej faktury lub pytań dotyczących faktury, należy skontaktować się z Administratorem portalu.

Płatności i bezpieczeństwo

Flex-e-card akceptuje wyłącznie płatność przelewem. Bezpieczeństwo wszystkich informacji przekazywanych w ramach zamówienia oraz płatności kartą zapewnia 128 bitowy certyfikat SSL, chroniący zarówno dane osobowe, jak i dane karty kredytowej. Maksymalna wartość zasilenia w przypadku kart zakupionych przez Internet to 1000 PLN a minimalna to 50 PLN.

1. Płatność przelewem
W przypadku płatności przelewem bankowym Użytkownik otrzymuje od nas e-mail z wstępnym potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie to zawiera dane rachunku bankowego Flex-e-card, na który należy przekazać należność. Wypełniając formularz polecenia przelewu, w polu Tytuł przelewu należy podać numer wstępnego potwierdzenia.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie płatności na właściwy rachunek bankowy Flex-e-card. Zamówienie zostanie potwierdzone po uznaniu rachunku Flex-e-card należną kwotą. Flex-e-card będzie zobowiązany świadczyć usługi na rzecz Użytkownika nie wcześniej niż po zaksięgowaniu należności na rachunku Flex-e-card. Po otrzymaniu należności Flex-e-card rozpocznie realizację zamówienia, a po ukończeniu realizacji wyśle Użytkownikowi potwierdzenie.

2. Zwrot kosztów
Flex-e-card zwraca wpłacone kwoty wyłącznie pierwotnemu nabywcy Karty Podarunkowej. Więcej informacji na temat trybu składania wniosków o zwrot kosztów i obowiązujących ograniczeń znaleźć można w punkcie VI Regulaminu wydawania i korzystania z danej Karty Podarunkowej.

Dostawa
W trakcie składania zamówienia Użytkownik jest informowany o dostępnych formach dostawy i ich koszcie.

1. Dostawa pod wskazany adres

Karty Podarunkowe zakupione na portalu Flex-e-card i opłacone przelewem bankowym mogą zostać wysłane na inny adres aniżeli adres osoby kupującej.   

Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana do godziny 11:00 (od poniedziałku do piątku) są wysyłane tego samego dnia co zaksięgowanie płatności. Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana po godzinie 11:00 (od poniedziałku do piątku) są wysyłane następnego dnia od dnia zaksięgowania środków. Zamówienia nie są wysyłane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku, gdy towary zostaną zagubione w transporcie, Nabywcy przysługuje prawo do otrzymania towarów zastępczych .

Nabywca, który nie otrzyma zamówionych produktów, powinien niezwłocznie skontaktować się z Flex-e-card. Jeśli towary zostaną uznane za zagubione, Flex-e-card dostarczy Nabywcy towary zamienne i zwróci się do przewoźnika o zwrot kosztów z tego tytułu.

2. Click and Collect

Serwis Click and Collect pozwala na zakup Kart Podarunkowych drogą internetową i odbiór we wskazanym centrum handlowym.

Karta Podarunkowa może zostać odebrana w centrum handlowym po 24 godzinach od złożenia zamówienia oraz maksymalnie w ciągu 12 miesięcy. Karta będzie ważna przez 12 miesięcy od dnia jej odbioru. Zamówienia, które nie zostaną odebrane w ciągu 12 miesięcy od dnia ich złożenia stracą ważność i Nabywca nie będzie miał możliwości ich odbioru. Nabywca otrzyma instrukcję odbioru Karty wraz z kodem na wskazany przy zamówieniu adres email. W celu odbioru Karty Nabywca powinien zgłosić się do punktu informacji danego centrum handlowego wraz z otrzymanym kodem. Maksymalna kwota zamówienia przy wyborze opcji Click and Collect to 1000 PLN natomiast maksymalna kwota zasilenia karty podarunkowej to 500 PLN. Opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich centrów handlowych.    

Aktywacja Karty Podarunkowej
Karty Podarunkowe zamawiane za pośrednictwem Flex-e-card wymagają aktywacji po przesłaniu ich Nabywcy. Wynika to wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i pomaga zapobiegać wykorzystaniu Kart przez nieuprawnione osoby trzecie, które weszły w ich posiadanie w drodze kradzieży lub oszustwa. Przed dokonaniem zakupu Nabywca informowany jest drogą mailową o tym, że dana Karta Podarunkowa wymaga aktywacji, oraz otrzymuje instrukcje dotyczące procedury aktywacyjnej wraz z potwierdzeniem. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące aktywacji Kart Podarunkowych należy kierować do zespołu obsługi klienta.

Polityka prywatności
Flex-e-card dba o prywatność swoich klientów. Administratorem danych osobowych jest firma Flex-e-vouchers. Nadzór nad prawidłową ochroną danych przez Flex-e-vouchers sprawuje Information Commissioner będący brytyjskim organem zajmującym się ochroną danych osobowych.

Aby aktywować kartę podarunkową, wystarczy wprowadzić jej numer oraz kod aktywacyjny, który otrzymasz na swój adres emailowy.

W zależności od wartości zamówienia i liczby kart możesz wybrać wśród różnych opcji przesyłek.

Tutaj możesz sprawdzić często zadawane pytania dotyczące funkcjonowania naszych kart.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakupie karty lub chcesz zapytać o nasze produkty i usługi, skontaktuj sie z nami.